Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) zwołuję  LVII Nadzwyczajną  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  Sesja odbędzie się w dniu 9 listopda 2022 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.
6. Zakończenie posiedzenia LVII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
                                                                                     

        

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                              (-)    Stanisław Grzybowski

Bezpośredni link do porządku obrad wraz z załącznikami - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/206259