Wysoka, dnia  01.12.2022 r.

 

 

            Zapraszam na posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które  odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. tj. poniedziałek, o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a)      powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)      stwierdzenie quorum,

c)      przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                                  

2.    Opinia komisji do projektów uchwał w sprawie:

d)      rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 1.

e)      przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka – Projekt uchwały nr 2.

f)       obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2023 oraz sposobu pobierania tego podatku  - Projekt uchwały nr 3.

g)      uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku – Projekt uchwały nr 4.

h)     wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1 położonej w obrębie Kijaszkowo, gm. Wysoka – Projekt uchwały nr 5.

i)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku – Projekt uchwały nr 6

j)       zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka – Projekt uchwały nr 7

k)      zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 - Projekt uchwały nr 8

l)       ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Wysoka – Projekt uchwały nr 9

m)    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych w 2023 r. – Projekt uchwały nr 10

n)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023 – 2033 – Projekt uchwały nr 11

o)      uchwały budżetowej na rok 2023 – Projekt uchwały nr 12

p)     zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok – Projekt uchwały nr 13

q)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022- 2032 – Projekt uchwały nr 14                                                                              

3.    Dyskusja i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury,  Spraw Socjalnych i  Porządku Publicznego

(-)  Grażyna Wrzaszczak