Wysoka, dnia 7 marca 2023 r.

RMiG.00021.63.2023

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz § 22 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, z 2021,poz. 7714, ze zm.) zwołuję LXIII Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Miasta i Gminy.

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 r.

9.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka.

10.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

11.  Prezentacja złożonych interpelacji i zapytań w okresie międzysesyjnym  oraz informacja w spr. udzielonych  odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. - Projekt uchwały nr 1.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres kolejnych 3 lat. - Projekt uchwały nr 2.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka.- Projekt uchwały nr 3.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych w 2023 r. - Projekt uchwały nr 4.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. - Projekt uchwały nr 5.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023-2033 r. - Projekt uchwały nr 6.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 7.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

21.  Wolne wnioski.

22.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

23.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

24.  Zakończenie obrad i zamknięcie  LXIII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                        Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                              (-)    Stanisław  Grzybowski

 

 

 Szczególy posiedzenia dostęnw są pod adrsem - https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/4551

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023.40) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka.