Wysoka, dnia 05.06.2023 r.

 

Informacja

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze nie dokonano wyboru kandydata.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej 3 kandydatów złożyło swoje aplikacje na stanowisko objęte naborem.  W toku postępowania rekrutacyjnego komisja stwierdziła, że żaden z kandydatów nie wykazał wystarczającej wiedzy i umiejętności gwarantujących należyte wykonywanie obowiązków na tym stanowisku. W związku z powyższym nabór na wolne stanowisko pracy zakończył się bez wyłonionego kandydata.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz