BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

 

Określenie stanowiska:

podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie;

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     wykształcenie: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, preferowane wyższe: ekonomiczne, (np. administracja, ekonomia, rachunkowość);

4)     staż pracy – 3 letni staż pracy w komórce finansowo - księgowej,

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o rachunkowości,

2)     umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

3)     umiejętność interpretacji aktów prawnych,

4)     predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

5)     znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

3. Zakres zadań na stanowisku:

I. Z zakresu spraw bieżących dotyczących Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

1)     Przygotowanie dokumentów przyjętych do kontroli finansowej zgodnie z wymogami formalnymi i instrukcją obiegu dokumentów

2)     Sprawdzanie dowodów finansowych pod względem rachunkowym

3)     Dekretowanie dowodów finansowych

4)     Sporządzanie przelewów

5)     Księgowanie na urządzeniach księgowych dochodów Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

6)     Uzgadnianie kont na koniec każdego okresu sprawozdawczego

7)     Sporządzanie sprawozdań

8)     Obsługa terminala płatniczego w zakresie przyjmowana opłaty skarbowej oraz sporządzanie raportów z przyjętych wpłat bezgotówkowych

9)     Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, zaopatrywanie w druki

10. Prowadzenie rejestru gwarancji należytego wykonania umów (w formie niepieniężnej)

II Z zakresu rozliczania pojazdów gminnych

1)     Wydawanie kart drogowych kierowcom

2)     Miesięczne rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa i przebiegu kilometrów

3)     Prowadzenie kart materiałowych paliwa dla pojazdów gminnych

III Z zakresu spraw związanych z wykonywaniem przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług

1)     Prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości,

2)     Terminowe wystawianie Faktur VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

3)     Systematyczna kontrola wpływu dochodów i realizacji wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w celu terminowego wystawienia faktury VAT

4)     Comiesięczne rozliczenie VAT, sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności VAT

5)     Sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych otrzymanych od jednostek i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Wysoka oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności VAT w urzędzie skarbowym

6)     Kontrola rozliczania VAT w jednostkach i zakładzie budżetowym Miasta i Gminy Wysoka, w szczególności sprawdzanie prawidłowości: prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur oraz sporządzania deklaracji cząstkowych VAT

7)     Współpraca w zakresie centralizacji rozliczenia VAT z osobami wyznaczonymi do rozliczenia w jednostkach i zakładzie budżetowym

8)     Współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń VAT

9)     Przygotowywanie zapytań w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2) stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

3) praca w godzinach: poniedziałek: piątek 7.00 – 15.00,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

5) kwestionariusz osobowy

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,  Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” – w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 1500

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz