Ogłoszenie o zamiarze zakupu paliwa stałego w preferencyjnej cenie dla mieszkańców

 

W związku z ustawą z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że Miasto i Gmina Wysoka będzie sprzedawać węgiel w preferencyjnej cenie.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą:

1) do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:

- spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego,

- nie zakupiła paliwa stałego na sezon grzewczy  2022 – 2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.

2) zakup będzie limitowany w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r.  oraz 1,5 tony od 01.01.2023 r.

3) cena węgla została ustalona na poziomie max. 2000,00 zł brutto za tonę (w cenę nie jest wliczony transport węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego kupującego).

 

Zapotrzebowanie można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy osobiście (pok. nr 27), pisemnie, poprzez pocztę e – mail: office@gminawysoka.pl na przygotowanym druku do dnia 15 listopada 2022r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Artur Kłysz

Wysoka, dnia 03 listopada 2022 r.